kapat× Destek +90 532 567 90 60 / +90 532 175 23 93
Kiralama Şartları

Araç Kira Sözleşmesi

Madde 1: GENEL KOŞULLAR

A- Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda, avadanlıklar, ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim alındığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varıldıysa aldığı yerde vereceğini kabul etmiştir.

B- Aşağıda sayılar durumlarda hiçbir şekilde kullanamayacağı öncelikle kabul eder. 1- Gümrük yasaları T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suçlu sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde. 2- Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında. 3- Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda. 4- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşımasında. 5- Ödeme şekli ne olursa olsun ister yazılı ister sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada.

C- Sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş, en az 1 yıllık yerli yada uluslar arası ehliyetini göstermesi gerekmektedir. Kiralayanın onayı olmaksızın, kiracı aracın üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin belgeleri sözleşmeye kayıt eder ve imzalatılır. Aksi halde tüm sigorta geçersiz olur. Dilerse kiralayan kiracının ikinci maddede söz konusu edilen depozitosunu irat kaydeder.

D- Kiracı, şehir dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı veya kilitli olarak parketmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa geçecek ilk 45 günlük süreyi kiralayan, kiracıdan talep edebilir.

E- Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade etmediğinde bunları bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür .

F- Aracın, herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsadereleri veya el koyması halinde geri yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedeli kiralayan tarafından istenir kiracıdan taleb edilir.

G- Kiracı, kira süresi içinde vasıtanın peryodik bakımını (yağlama, yağ değişme v.s.) Gibi yapılacak masrafları kiralayan adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabi kullanma ve eskime sonunda yapılacak tamirat yedek parça değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutad olmayan bir kullanma ve kaza sonrası yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme parçaları, donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer taşıma harcamaları kiracıya ait olup, kiralayan aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinde tahsil edilebilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayana en yakın istasyonda bildirilecek onayı alınacak, kiralayan adına düzenlemiş detaylı faturalar kiracıya ödenecektir.

H- Benzin ücreti kiracıya aittir.

I- Kiracı kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce, yada aracı kiralayana iadesinden sonra aracın içinde veya üzerinde bırakılan taşınan her hangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflardan kiralayan sorumlu değildir.

J- Bir günlük kira 24 saatlik süredir, haftalık veya aylık süresi 7 gün verya 30 gün üzerinde hesap edilir.

K- Kiralayan, bir sebep göstermek ve tazminat ödeme durumunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fes edebileceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir.

L- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça yüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

M- Herhalukularda kiracı ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tasminat haklarının takibinde birbirine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirine vekalet vermek, dava haklarını temlik zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.

N- Kiralayanın belgel izni olmaksızın, araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

O- Kiracı ile kiralayan arasında ki anlaşmazlıklar Samsun mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.

P- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir ve temizlik ve telhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

MADDE 2: ÖDEME

Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre, kiralayan yaklaşık kira ve km tutarını %20 fazlasını kira depozito olarak kiracıdan alır. Kesin hesap sonucu kiralama bitimine saklanır. Özdeme bazı Türk lirasıdır. Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak döviz ile nakit veya seyehat çeki ile de ödenebilir. Bunların dışında geçerli kredi kartları, geçerlilik limitini aşmadıkları taktirde nakit para gibi işlem görür. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve kira depozitine gerekli miktarı ekleme kaydıyla kira süresini uzatabilir.

MADDE 3: SİGORTA

Kiralayan araçlarını kasko sigortası ile birlikte Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca "Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası" ile de sigortalanmıştır. Herhangi bir kaza yada hasar durumunda kiracının kasko sigortasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirebilmesi zorunludur.

A- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlar (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şehit isim ve adresi ile benzeri belgeleri hazırlayan kiracı, kiralayanı en geç 48 saat içerisinde haberdar etmesi gerekir.

B- Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gerekir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında kiralayan zararı kiracıdan talep hakkını her zaman saklı tutar. Araçtan bazı parçaların çalınması (radyo, stepne, avadanlık gibi) halinde orataya çıkacak zarar sigorta kapsamıdır. Ve kiracının sorumluluğu altındadır.

C- Kiralayan 3. Şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu, her araç için ektedilmiş ihtiyarı mali mesuliyet sigortası teminatı hadleri dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden hukuki sorumluluk kiracıya ait olup, kiralayanı rücu hakkında mahfuz tutar.

D- Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

E- Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyeti olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan, yahut malların sebep olduğu her türlü kazalardan doğrudan kiracı mesuldur.

F- Kiracı aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zararlardan broşürde yazılı miktarda kadar itirazsız sorumludur. G- Kendisine affı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, ödemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

Telefonlar: +90 532 567 90 60 / +90 532 175 23 93 / +90 532 584 30 25
telefon.png
whatsapp.png
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.